К?рделі зат есім деген не

 

 

 

 

Зат есмге мысалдар келтр.К?рдел функцияны? туындысы. Км? Не? Кмдер? Нелер? деген сратара жауап беред.Мысалы: рылысшы, сби, ктап, й, жабыр, найзаай, ой, парта, торай, ияр, жолжелкен т.б. С?йлемнен к?рдел зат есмдерд тауып, морфологиялы? талдау жаса.2. зат есм деген не. Тип: Лекция Размер: 1.52 Mb. тласына арай : негзг зат есм и туынды зат есм 2. Сабаты таырыбы: Сан есм. В) затты млшерн блдред С) зат, былысты атын блдред D) адамдарды р трл кл к. Зат есмдерге км? не? нелер? кмдер? деген сратар ойылады. Ребусты шешу. Кнделкт мрде кездесетн, деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды, ымдар мен тснктерд де амтиды. Зат есм заттын атын блдред. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. Size: 131.

77 Kb. Зат есм деген не? Зат есмдер маынасына арай анша топа блнед? Жалпы зат есм деген не? Жалы зат есмге мысал келтрз. Затты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сздер зат есм деп аталады.Зат есмн жасалуы. Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы.Не? деген грамматикалы срау, детте, адамнан зге барлы жан-жануарларды жне клл заттар мен нрселерд атауларына ойылады. Туынды зат есмд крсетз. В) ойшы. Зат есм деген не? 0 интересует 0 не интересует.Мысалы, айна, кмр, асы деген сздер затты атын блдрп, грамматикалы трысынан зат есм болады. Зат есм бас рппен басталып жазылады. Зат есм Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн .

Не? деген грамматикалы срау, детте, адамнан зге барлы жан-жануарларды жне клл заттар мен нрселерд атауларына ойылады. Маынасына арай ( по значению). Дара ж?не к?рдел сан есм.Зат есм (Имя существительное)yznaika.com/hints/17-zat-esimЗат есм (Имя существительное). Масаты: Б л м д л к: Д а м ы т у ш ы л ы : 2).Оушыларды Дерект зат есм дегенмз олмен стауа болатын заттарда айтады мысала ктап ктапты бз стай аламыз ал дереексз зат есм дегенмз стауа келмейтн заттар мысалы махаббат бз оны стай алмаймыз. Жина?ты? сан есм деген не? 3. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны Образовательный портал Мегамозг. Зат есм белгл бр затты, нрсен немесе оианы атын блдретн сз табы. Дара жне крдел сан есм. Айнала оршаан заттар мен былысты атын бддретнЗат есм км?, не?,кмдер?, нелер? деген сраулара жауап баред. Сын есмдерд ?атыстырып, «Досымны? портрет» та?ырыбында ша?ын м?тн жаз. км? не? кмдер? нелер? деген сратара жауап беред. Зат есм.Зат есм туралы не блемз?Жалпы есм деген не? Сан есм туралы т?снк беру.Сан есм т?рлермен таныстыру. Ауызекi тiлде ане «» мiне «» дегендердi орнына сыпайыра анiкиiiз, мiнiкиiiз деп, м «» жне «» деудi 3. Подробнее (Зат есм) Зат есмн ережесмен танысу. Км? Кмдер?Не?Нелер? деген сратара жауап беред. «» деген ишаратты бiлдiрсе, мiне «» деген одаай крдiдер ме, айтаным осы едi не осы сиятанан баса маынада олданыла бередi. Зат есм деген не? ылым, Блм. зат есiм заттын атын бiлдiретiн соз табы.Сурактары: кiм? не? 2. тласына арай:Негзг (непроизводное Зат есiм деген не? 5-9 класс. Крдел зат есм де солай ек сзд бргунен, осарлануынан, ысаруынан жасалады.Мысалы зулм сарай, Орал р деген сз тркестерн рамындаы сын есм мен зат есм жне жалы есм мен жалпы есм - ол сздерд грамматикалы маыналары. Зат есмдер негзг, туынды жне крдел зат есм болып шке блнед. Главная » Qa » Kak otvetit na vopros zat esim degen ne.Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Зат есм жалпы есм (имена нарицательные) жне жалы есм (имена собственные) болып екге блнед. заттын атын блдретн сздерд зат есм деймз за есм км? не? деген сратара жауап беред. 1.Маал-мтел.318-жаттыу. «уаныш» деген туынды зат есм ай сз табынан жасаланын анытаыз. Дерект зат есм деп неге айтылады? Ережес: Зат есм дегенмз -затты атын блдред. Зат есiм заттын атын бiлдiредi. презентация по казахскому языку на тему: Сан есм. Манов) дегендердег уау, па, ту, е деген одаайлар йреншкт сздерге айналып, жртты брне тснкт болып кеткен. Затты атын блдретн, км? не? деген сратара жауап беретн сздер зат есм деп аталады.Мыс: айбек,гл, балалар, аламдар.Сын есм (5 сынып). Зат есiм кiм?не?кiмдер?нелер?деген сумрака жауап бередi. Зат есм аза тл 3 сынып Сабаа негзделген оу масаты: Сз таптарыны бр зат есм жайлы тсндру.Зат есм дегенмз затты атын блдретн сздерд зат есм деймз. 29. Озвучены 3000 словарных статей на казахском языке. зат есм дегенмз не? Опубликовано: Май 16, 2015 автором fourteen.Ответы: 1. Жазытры. Крдел зат есм атысан сйлемд табыыз.38. Бл рамдаы сз тркестер анытауышты атынасты Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков студентов по курсу «Информатика и ИКТ». б) млшер жне бейнелеу маынадаы зат есм тбрн 2 дркн айталануы. 39. Крдел зат есм азаша реферат, Крдел зат есм казакша реферат тегин.Крдел зат есм. Оушылар,студенттер,малмдер,сайт олданушылары з материалыызбен блссез уанышты болатын едк! Текст для перевода: зат есм деген не? Перевод текста SOYLEM: что, которое сказала мое сознание вещь? Показать текст полностью. Саба? та?ырыбы: Мектеп ?мр .К?рдел зат есмдер. ЗАТ ЕС М. На Студопедии вы можете прочитать про: Зат есм. Траты белглер: I. Зат есм. 1. Жаа саба. Сзд жауапа пкрз: Аты-жнз Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы.Жалпы есмдер деп тлдег р алуан дерект жне дерексз заттар мен ымдарды блдретн зат есмдер аталады. Туынды зат есм дегенмз жрнапен жасалан зат есм.Мысалы бл-м,дос-ты. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны (наным, шама-шары, тентектк, ырыс) Затты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сздер зат есм (имя существительное) деп аталады. Зат есмнен зат есм тудырушы жрнаы бар сзд крсетз. маынасына арай : дерект(С. Сабаты масаты: Сан есм туралы тснгн жетлдру, дара жне крдел сан есмд ажырата блуге Ответ оставил Гость. С) Етстктен. 14 Саба Саба таырыбы: Дара жне крдел сздер Сабаты масаты: а)Блмдлк морфология туралы тснк бере отырып, дара сздер мен крдел сздер «ЗАТ ЕСМ — ЗАТ ЕСМ» ТИПТ СЗ ТРКЕСТЕР абыса байланысан зат есмд тркестерд шнде нмд жмсалатындарыны бр — ек зат есмнен (зат есм — зат есм болып) ралатыны: ол орамал, ааш крек. Зат есм деген не? Зат есмн сратарын ата. Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? Зат есм трлер (Виды существительных) б) зат есм, сын есм, сан есм, етстк. 30. . Русско-казахский и казахско-русский онлайн словарь sozdik.kz содержит более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода. Мысала, стаз, крш, адам, Арман деген секлд адама атысты зат есмдерд алатын болса, бларды кез келген жктеу есмдктермен осып, мен стазбын, сенМысалы: аайын-туан, рал-сайман, т.б. аза тлнде км? деген срау тек адама ана ойылады. зат есмн сйлеу процеснде ерекше орын алатынын ындыру зат есмн сз табы ретнде атаратын рл мен мнн ашу. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. рамына арай:Дара (простое один корень)Мысалы: дала, бас, алам.Крдел (сложное несколько корней)Мысалы: мекенжай, балабаша. Маалдарды кшрп жаз. рамына арай : дара зат есм и крдел зат есм 3. 31.Зат есмн трлер. Затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы .Зат есмн морфологиялы сипаттары Зат есмн рылымы. Зат есмн жасалуы Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Мысала, стаз, крш, адам, Арман деген секлд адама атысты зат есмдерд алатын болса, бларды кез келген жктеу есмдктермен осып, мен стазбын, сен адамсы, ол крш деген ош келдздер! аза тл Дара жне крдел сын есм ткзген: Иврай Н. 2013 г 9:38:17 (4 года назад). Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. рылымы жаынан зат есм жала да, крдел деПохожие файлы.

Зат есм Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы.Не? деген грамматикалы срау, детте, адамнан зге барлы жан-жануарларды жне клл заттар мен нрселерд атауларына ойылады. аза тл.Зат есм дегенмз заттын есмн атын атауын блдретн сз табы. Туынды зат есм дегенмз жрнапен жасалан зат есм.Мысалы бл-м,дос-ты. Зат есм затты атын блдрп. Мысалы: адам (км?), оулы (не?). Жалгаудын неше турi бар?24 сент.

Недавно написанные:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©