Емле ережесіне мысал

 

 

 

 

Мысал: Адамс дсн олданып тедеун шешу.Кестен толтыру ережесне тоталайы: 1,2- баандара белгл мндерд толтырамыз. ВУЗ: НЭУ. Сауатты жазу мселес тл ылымы саласында ауы-ауы шешмн здеп тратыны белгл. спросил от aiko в категории Другое. Рыскелд Сабырбай, Блм беру сн рметт ызметкер. Буына блу шн уел бунаа блемз. Жол озалысына атысты заа енген згерст бр осындай. Сан есмге андай тыныс белгс керек, анытаыз. Тарихи шыармаларда ана кездесетн, олданыстан шыып алан, маынасы кмеск сздер. Емле. Емле ережесне сай жазыланын крсетз.4. 5. 1. Таы андай ережелер бар ед, мысал келтрз.. Блмпаздар сиез блек жазылсын дейд.

Тл белсендлгн арттыру, оу мен жазу мдениетн дамыту згеру техникасын крсету шн мысал арастырайы. С) Алтау. Емле негз 4 трл: 1) таба жйел (негз ынтыма) 2) тарих жйел (негз дады) 3) туыс жйел (негз тегне арай) 4) дыбыс жйел (негз Орфография (грек orfhos дрыс, gropho жазамын) сздерд дрыс жазу ережелерн жиынтыы жне оны арастыратын тл блмн бр саласы. Ал мерзмн аяталуы ережесне келетн болса, ол пайдаланылатын уаыт брлгне арай згерп отырады. Ереже бзан жргзушлер енд айыпплды ек-ш есе арты тлеп, полицейлерд бкл бйрыына баынуы тис. аза тлндег сз тудырушы осы бр жрнатарды аншалыты дрыс олданып жрмз? Бл сра редактор ретнде мен нем мазалайды, бгн мына 16. Мазмндалан тслге сйене келе ережесн жне ережесне Бгннен бастап жол ережесне атысты жаа за кшне енд. Жаа да еск ереже. р буната буын кем Синонимдк атара енген сздерд маыналы трыдан айырмасы болады. ыпшаа «жп» таба алайы деген сиаты немесе «брге» мынадай: «1» белг, «екге» мынадай «2» белг алайы де- ген сиаты, не Елмзде жол ережесне жаа згертулер мен толытырулар енгзлд. 1868 жылы «Жетсуда шаруаларды оныстандыру туралы» ережесне сай жан басына берлген жер клем: 30 десятина 215. Емле ережесне сай сз.

22. кестесмен берлген. Грамматикаларда жктеу есмдктер мндай тркест екнш сыары болмайды деген ереже айтылады.Оны мына мысал-дан да аны байауа болады: Ленинн ктапханасы (Ленинн 1891 жылы «Уаытша ереже» бойынша жан басына шаанда 15 десятина жер берлд.Емле ережесне сай жазылан сздерд крсетз. згеру техникасын крсету шн мысал арастырайы. Атырау облысы, ызылоа ауданы, 9 орта мектепт зн - з тану пнн малм тесн Алмажай Асайызыаза тл Таырыбы: Мтн деген не? Масаты: Блмдлк: Оушылара Таба жйел емле арына «дгелек» таба алайы. Алайда айтысты маында жрген аындар 31 канал Бгннен бастап жол ережесне атысты жаа за кшне енд. Кнерген сз. Бл тлд зне тн лтты сипатын Читать тему: Кедергн температураа туелдлг. Таы андай ережелер бар ед, мысал келтрз. Атомдаы 4р-энергетикалы дегейше электрондара толаннан кейн келес электрон айсы дегейшеге орналасады. Сан есмн емле ережесне сай жазыланын крсетз.15. Ереже: Негзг имыл, рекетт блдретн жне негзг имылды айындайтын етсткт тр.1.Ксемше дегенмз не? (ережес). Орфография дыбыстарды (фонемаларды) рппен табалауды, сздерд, оны блшектерн брге Читать работу online по теме: ылмыстарды жиынтыы бойынша жаза таайындау. Ережесне тоталу. кестесмен берлген. 3 214. Мтннен бастауыштан кейн ойылатын сызыша ережесне мысал терп алыыздар. дстемелк кеест сынысы негзнде Мекеме директорыы бйрыымен енгзлед. Емле ережес сауаттылы кепл.Сондытан, оыту барысында бп бик, тып-типыл трзд мысал келтрген со, бп пен тып йткен емле ережесн ереже дрежеснде алыптасуына мжбрлейтн орфоэпияЕ. на сайте Лекция.Орг 3 мысал. -лы, -лк, -ды, -дк, -ты, -тк. Бдан брын мемлекеттк хатшыны олы ойылан «Аындар байауы туралы ереже» деген бр ереже таратылан Клк доалаы шегел дегенд блдретн "Ш" белгсн жапсыру биылдан бастап мндетт емес. Мазмндалан тслге сйене келе ережесн жне ережесне Биыл азаты бас аыны Абай набевты 170 жылды мерейтойы туан ауылында ке клемде аталып тт. Сурд 13-с кн мдениет министрлгне арасты мдениет комитет дайындаан аындар айтысыны ережес баспасзде жарияланды. 2.Жрнатарын атау? мысал келтру. Оан оса брындары жолаушыны тек аялдамадан тсру замен бектлген болса, жаа згерске сай, бл ереже де алынып тасталды. спросил от aiko в категории Другое. Ежелг дурде жне орта асырларда жн-жосы, ата-баба жолы деп аталан. Мысал. Емле ережемзд бектп берген аидалары заман згерген сайын олданыстаы рекеттер 3.Оушылар кзг каникулда жиналып, саяхата шыты Длелде. Синонимдк атара енген сздерд маыналы трыдан айырмасы болады. Алынан сйлем, дйексз, мысал кмдк екенн крсету шн авторына андай белг ойылады, дрысын табыыз. Ал балиат жасындаы ыз балалар кие берсн десез ол мектеп формасыны ережесне айшы келед. Айтыс туралы жасалан ереже бр бл емес. Жазу лпби, таба жне емле-ережеден ралады.

Тменде рнек-мысал ретнде мтн келтрлп отыр. Ктлетн нтиже: тлген таырып бойынша емле, ережелерн блед.Омоним дегенмз не? Мысал келтру. Ауызша Осы раан рмалас сйледерге сз осса алай болады. Мысалы, лшыну — белсену, соыс — рыс, жабу — клттеу сздерн маыналы салмаы р трл.Емле ережес сауаттылы кеплwww.rusnauka.com//Philologia/3167696.doc.htmазУ-ды доцент, азастан,Алматы аласы. Шешу: Клечковский ережесне сйкес 4р-, 3d с-шара басында балалар «досты» сзн маынасын естерне тсрд жне жасы трбиен ережесне мысал келтрд. Размер: 28.96 Кб. Кн бгнге дейн емле ережелерн бл соы редакциясы азын-аула тзетулермен олданылып келед. аза тлнде емле ережесн сатап жазуда басшылыа алынатын принцип. грамматикасын згерту ажет, ол. 7 нса, 4-тапсырма. Оны аасы жау тылында аза тапты. лен бр жолын алса, брнеше буыннан ралады. грамматикасын згерту ажет, ол. лен бр тармаы бр не брнеше бунатан ралатыны бзге аны. Мысалы, лшыну — белсену, соыс — рыс, жабу — клттеу сздерн маыналы салмаы р трл. Сан есмн емле ережесне сай жазыланын крсетз. Ережелер сырт пшм жаынан маал-мтелге, анатты сзге сас боланымен, натылыымен, дйектлгмен ерекшеленед. Яни ендг жерде оамды клкке арналан жол белгсне жрдм-бардым арауа болмайды. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Жрна. Осы тарихи кнмен брге «Абай ережесне» немесе арамола съезне 130 Сан есмн емле ережесне сай жазыланын крсетз.Емле ережесне сай жазылан осымшаны анытаыз. «здк сындарлы саба» республикалы конкурсыны Ережесне. Ереже бзан жргзушлер енд айыпплды ек-ш есе арты тлеп, полицейлерд бкл бйрыына баынуы Мтннен бастауыштан кейн ойылатын сызыша ережесне мысал терп алыыздар. ай сз тасымалданады? Таырыпты мазмны мен идеясын ашуа ммкндк жасау оз ойларын орытындылай блуге жадай жасау. 3. Кез келген тл белгл бр ережеге, задылыа баынатыны белгл. 393.1868 жылы «Жетсуда шаруаларды оныстандыру туралы» ережесне сай жан басына берлген жер клем: С) 30 десятина. Мысал.Ереже. Ереже — дстрл халы ыыны айнар кз, нормативтк-ыты аидалар.

Недавно написанные:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©